Copyright

Het eigendom en copyright van de website en de teksten en de verschillende elementen op de website berust bij Peter Hofstee en/of de Zilverster Coaching tenzij expliciet anders aangegeven.

Onder hieronder vermelde voorwaarden is het toegestaan de inhoud van de website te gebruiken (gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging) voor:

 • studie, verdieping, inspiratie, beoefening en dergelijke, zowel individueel als in groepen;
 • studiegroepjes van cursisten en/of cliënten van de Zilverster Coaching;
 • niet-commerciële spirituele, vormende en/of therapeutisch activiteiten.

Bovenstaand gebruik is toegestaan onder voorwaarden dat:

 • de bron wordt vermeld met in de bronvermelding tenminste de tekst: “(c) P.J. Hofstee, de Zilverster Coaching, www.dezilverster.nl”;
 • bij vermelding op een website daarin duidelijk leesbaar een werkende link is opgenomen: www.dezilverster.nl;
 • u niet de naam schaadt van de auteur, de Zilverster Coaching en/of haar medewerkers, of van Zijnsoriëntatie of enige ander methode of inspiratiebron die gebruikt wordt;
 • u een korte melding met daarin uitleg over doel en gebruik stuurt naar de auteur.

Ook in bovengenoemde gevallen blijven alle rechten berusten bij de auteur en kan deze opdracht geven om het gebruik te staken.

Voor alle overige activiteiten is vooraf schriftelijke toestemming van de auteur nodig. Dat betekent dat zonder schriftelijke toestemming van de auteur het niet is toegestaan de website of teksten of beeldmateriaal op de website geheel of gedeeltelijk:

 • over te nemen en in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen;
 • door plaatsing op een intranet toegankelijk te maken;
 • op Cd-Rom, diskette, of enige andere wijze te verspreiden;
 • te gebruiken voor cursussen, opleidingen of presentaties;
 • te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Beeldmateriaal

Tenzij anders aangegeven berust het copyright op het beeldmateriaal van de website bij Peter Hofstee en/of de Zilverster Coaching. Dit beeldmateriaal mag gebruikt worden onder de Creative Commons voorwaarden (BY-NC-SA), met uitzondering van afbeeldingen waar personen op staan. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt.

De copyrights van de verschillende afbeelding en foto’s wordt vermeld in het bijschrift of in het HTML-element ’title’. Al het beeldmateriaal waarvoor Peter Hofstee en/of de Zilverster Coaching geen copyright bezitten is door de copyrighthouder beschikbaar gesteld onder een Creative Commons licentie of er is toestemming gevraagd en gegeven voor gebruik van het materiaal.

Wijzigingen

De Zilverster Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de copyright verklaring.