Afspraken ter bevordering van een goede samenwerking bij training of cursus

Beroepscode

De begeleider onderschrijft de beroepscode en het klachtenreglement voor Zijnsgeoriënteerde begeleiders. Deze worden op verzoek overhandigd en zijn ook te vinden op www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl. Hierin zijn zaken zoals integriteit van de begeleider, geheimhouding, gegevens­ver­strekking aan derden en inzage in het dossier geregeld. Hieruit volgt o.a.:

 1. De begeleider begeleidt de cliënt ‘naar beste kunnen’ en ‘naar beste eer en geweten’.
 2. De begeleider verstrekt geen informatie aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de cliënt wordt geschaad, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Indien van toepassing geldt dit ook voor rapportages aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de werkgever).

Betalen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Hierin staan zakelijke afspraken rond betaling, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en dergelijke. Een aantal regels hieruit zijn:

 1. Tenzij anders afgesproken geschiedt betaling contant voor aanvang of met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij trainingen geldt de volgende annuleringsregeling:
  tot 8 weken voor aanvang: 10% van de deelnamekosten;
  tot 4 weken voor aanvang: 25% van de deelnamekosten;
  tot 2 weken voor aanvang: 50% van de deelnamekosten;
  vanaf 2 weken voor aanvang: geen restitutie en/of kwijtschelding.
 3. Er is geen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de deelname­kosten bij afwezigheid gedurende een gedeelte van de training.
 4. Bij te weinig deelnemers kan de cursus geannuleerd worden. Het reeds betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald.

Overige voorwaarden

Uit de algemene voorwaarden volgen ook de volgende afspraken:

 1. In geval van klachten houden deelnemer en begeleider zich aan het klachtenreglement.
 2. Als daarom gevraagd wordt, dan is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de begeleider, eventueel in een individueel gesprek, voldoende te informeren over zijn/haar lichamelijke en psychische gesteldheid.
 3. De begeleider kan oordelen dat de lichamelijke en/of psychische conditie van de deelnemer hem/haar niet geschikt maakt voor de training. In dat geval wordt het nog openstaande deel van de training niet in rekening gebracht.
 4. Tijdens een training gaan deelnemers een vertrouwensrelatie met elkaar en met de begeleider aan. Daarom zijn de deelnemers (en de begeleider) verplicht tot geheimhouding voor informatie van vertrouwelijke aard zijn. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van de training bestaan.
 5. De begeleider is gemachtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast gedrag vertoond of de training belemmert uit de training te zetten. In dat geval is er geen sprake van kwijtschelding van de deelnamekosten.

Eigen verantwoordelijkheid

De deelnemer blijft volledig verantwoordelijk voor zichzelf tijdens de begeleiding, d.w.z. dat hij/zij zelf de vragen of problemen waar hij/zij mee kampt ter sprake brengt en zich optimaal inzet voor het voortgangsproces.

De deelnemer is vrij om vragen van de begeleider te beantwoorden of al dan niet in te gaan op suggesties en adviezen van de begeleider.